การรับรองคุณภาพของผู้ผลิตเจลาติน

 

การรับรองคุณภาพผู้ผลิตเจลาตินมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อเจลาตินประเภทต่างๆ เจลาตินเป็นโปรตีนสกัดและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน โดยมากผลิตจากชิ้นส่วนสัตว์ ดังนั้นในทุกขั้นตอนการผลิตต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะที่เจลาตินบางประเภทสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่ม บางชาติและศาสนาก็ต้องมีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามหลักความเชื่อและกฎเกณฑ์ของพวกเขา

การรับรองคุณภาพการผลิตเจลาตินควรมีอะไรบ้าง

อย่างแรกเลยคือ เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (MS Cert) หรือการรับรองคุณภาพการบริหารงานและการผลิตในหลากหลายด้าน ซึ่งรวมถึง ISO9001 แสดงถึงระบบบริหารคุณภาพโดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ซึ่งคือการยึดมั่นในมาตรฐานการฏิบัติงานที่ดีที่สุด (best practice) มีนโยบายและแผนที่ชัดเจน โดยมีระบบเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน และมีระบบดักจับและแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

FSSC22000 / ISO22000

FSSC22000 / ISO22000 คือ มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ผู้ผลิตเจลาตินต้องมี โดยการรับรองคุณภาพนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอาหาร ตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น The Codex Alimentations Commission ที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) และ The World Health Organization (WHO) เพื่อที่จะพัฒนามาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมาตรฐานนี้แสดงถึงการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ป้องกันการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหารเป็นพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Certification)

มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Certification) ที่รับรองโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แสดงถึงการรักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้สะอาดถูกต้องตามศาสนบัญญัติ(หลักสากล) รวมถึงการวัตถุดิบหลักในการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามหลักฮาลาลและไม่แปดเปื้อนสิ่งต้องห้าม และเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิตต้องเป็นมุสลิม

มาตรฐานอาหารโคเชอร์ (Kosher Certification)

มาตรฐานอาหารโคเชอร์ (Kosher Certification) ตามหลักศาสนายูดายของชาวยิว ซึ่งคล้ายกับการรับรองฮาลาล คือมีการกำหนดแหล่งวัตถุดิบ ประเภทวัตถุดิบตามกฎของ “Kashrus” (คาชรุธ)  รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและวิธีการที่ใช้ในการผลิตอาหารด้วย)

บานาเจลคือผู้ผลิตเจลาตินที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลในเรื่องระบบการผลิตที่ทันสมัย มีความสะอาด ปลอดภัยในขั้นตอนการผลิต และได้รับการรับรองให้สามารถผลิตเจลาตินตามทุกหลักความเชื่อและศาสนาได้ ไม่ว่าจะเป็นเจลาตินฮาลาล หรือเจลาตินโคเชอร์