ข่าวสารความรู้

“บานาเจล” คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2558 พบว่าประชากรมุสลิมมีจำนวนมากขึ้นถึงมากที่สุด เราจึงต้องการสร้างแหล่งวัตถุดิบแห่งอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้เป็นที่วางใจกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ทุกเชื้อชาติอย่างแพร่หลาย

“ฮาลาล” คือ คำภาษาอาหรับมีความหมายว่า การอนุมัติ อนุญาตให้นำไปใช้ได้ กินได้ ดื่มได้  ซึ่งฮาลาลมีความหมายที่แตกต่างกับ คำว่า “ฮารอม” ที่แปลว่า ไม่อนุมัติ หรือไม่อนุญาต และเมื่อในปัจจุบันอาหารฮาลาลเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในกลุ่มมุสลิม จึงส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายที่ต้องหันมาให้ความสำคัญกับตราฮาลาลมากขึ้น เพื่อสร้างตลาดธุรกิจให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากที่สุด

“บานาเจล มีความมั่นใจอย่างยิ่งที่จะสามารถให้ความวางใจกับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค ด้วยการคัดเลือกส่วนประกอบเจลาตินที่มีคุณภาพและฮาลาล โดยเจลาตินที่ทำจากวัว ควายและปลา ที่ผ่านการดำเนินการถูกต้องตามหลักการอิสลามและได้รับมาตรฐานจากสถาบันฮาลาล ที่มีการประทับตราฮาลาลรับรองสินค้าอย่างแท้จริง  ”