บริษัทบานาเจลได้มีการจดทะเบียนในปี 2560 ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตส่วนผสมอาหารที่ดีที่สุดและสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการพักอาศัยและทำงานในปัตตานี แทนที่จะย้ายไปอยู่ในมหานครหรือเมืองใหญ่อื่น ๆ ในประเทศไทย

เราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และมุมมองทางการเมือง เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถในตำแหน่งต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1 – เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายนำเข้าและส่งออก (import-export)

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารขาเข้าและ PACKING LIST
 • จัดทำ PO สั่งซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการนำเข้าและส่งออก
 • ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารการนำเข้า ส่งออกสินค้า ให้กับ Shipping and forwarder กับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตั้นจนจบ
 • ประสานงานเคลียร์ของ (clearance process)
 • ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานฝ่ายประสานงานขาย อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับผู้แทนฝ่ายขายต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคำสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนติดตามเพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งถึงผู้สั่งซื้อ
 • สนับสนุนฝ่ายขายในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ วางแผน ควบคุม บริหารจัดการงานขายและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน, วันจันทร์ .- วันเสาร์. เวลา 8.00 น.-17.00 น.คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาโลจิสติกส์
 2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 3. เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 4. ประสานงานได้ดี แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจได้ดี
 6. ขยัน อดทน กล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบ
 7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดีเยี่ยม
 8. TOEIC > 700 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 – เจ้าหน้าที่บุคคล (HR)

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 • ดูแลและบริหารจัดการการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และการบรรจุ รวมทั้งการดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
 • ติดต่อกรมจัดหางาน สวัสดิการแรงงาน และหน่วยงานต่างๆ
 • รับผิดชอบฐานข้อมูลของพนักงานในระบบให้ถูกต้อง
 • วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา
 • ดูแลสวัสดิการ และประกันสังคม บันทึกเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย
 • จัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กร การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่พนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย / หญิง อายุ 26 -35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel) ได้เป็นอย่างดี
 5. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 6. มีทัศนคติดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 7. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน ชอบความท้าทาย และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 8. มีความรู้เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองแรงงาน และ/หรือ พรบ.แรงงานสัมพันธ์
 9. มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันอุบัติเหตุ
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัส (ตามผลกำไรแต่ละปี)
 5. ค่าล่วงเวลา (โอที)
 6. เบี้ยเลี้ยง (ช่วงที่ไปฝึกงานที่กรุงเทพ)
 7. ลาพักร้อน
 8. ค่าเดินทาง (ตามตำแหน่งงาน)
 9. วันหยุดประเพณี วันทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น. หยุดวันอาทิตย์

เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

 • 1 รูปถ่าย
 • 2 Transcrip
 • 3 สำเนาบัตรประชาชน
 • 4 สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 5 ใบผ่านทหาร
 • 6 ใบผ่าน รด
 • 7. ใบรับรองประสบการณ์ การเข้าฝึกอบรม ต่างๆ ตามที่ได้อ้างในใบสมัคร ใบผ่านอบรมหรือใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • 8. ใบผ่านงาน

วิธีการสมัคร

ส่ง resume มาที่ admin@banagelatin.com
* รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น